Мирослав Гбур

вчитель фізичної культури
І кваліфікаційної категорії,
педстаж 30 років.

Елементи спортивних занять

З досвіду роботи

Фізичне виховання є невід'ємною частиною всієї навчально-виховної роботи у школі і займає важливе місце у підготовці учнів до життя і праці.
Однією з першорядних проблем нашої держави, а можливо й найголовнішою, є проблема здоров'я нації, Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання підростаючого покоління. Інтерес дітей до уроків фізичної культури помітно знижується починаючи з шостого-сьомого класів.
Між тим, завданням школи і батьків -допомогти ""склеювання"' особистості, гармонійно розвивати її. Один з найкращих методів-навчити дитину керувати своїм тілом.  
В зв'язну зі зниженням інтересу дії ех до уроків фізкультури в. 200 І році було вирішено впровадити третій урок фізкультури ( футбол ) в загальноосвітніх навчальних закладах. Адже саме футбол є складовою частішою культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров'я, розвитку фізичних і морально-вольових здібностей людини, організації дозвілля. Завдяки футболу ми зможемо забрати дітей від сумнівних компаній і залучити їх до здорового способу життя.
Основні завдання, які я ставлю йдучи на урок футболу, це :
-    поліпшення  стану  фізичної  піготовленості  та зміцнення здоров'я школярів;
-    підвищення рівня фізичної культури і спорту серед учнів:

-    навчання передбаченого програмою обсягу знань та рухових умінь і навичок;
-    навчання.: методиці самостійних знань фізичними вправами, способом самоконтролю:
-    прищеплення прагнення до фізичного самовдосконалення,    зміцнення здоров'я засобами фізичної культури.
Одне з головних місць у навчальному процесі
займають змагання. Адже саме на змаганнях можна
реально оцінити позитивні і негативні моменти у
своїй роботі, роботі дітей на заняттях та позаурочний
час.
Підбиваючи підсумок, можна з впевненістю    
сказати, що введення уроку футболу у нашій школі відіграє позитивну роль у розвитку та ставленні дітей до фізичного виховання.

Проблеми, над якими працює:

«Врахування індивідуальних особливостей дитячого організму при виконанні вправ на розвиток виносливості, як основної рухової якості оздоровлення»

Для розв’язання проблеми ставить перед собою завдання:

- сприяти становленню дитини як неповторної індивідуальності;

- розвивати її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності;

- вдосконалювати всебічну фізичну підготовку з приоритетним розвитком швидкісно-силових якостей, спритності і загальної витривалості;

- навчити життєво необхідним руховим навикам і вмінням;

- виховувати навики до системних самостійних занять фізичною культурою і спортом, прививати гігієнічні навики і вміння;

- виховувати дисциплінованість, волю, сміливість, колективізм.